Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Ndotёsit biologjikё

Ndotёsit biologjikё, ose bioaerosolet, pёrfshijnё viruset, bakteret, kёrpudhat dhe sporet, dhe pjesёza qё shkaktojnë alergji si polenet, pluhuri i shtёpisё, gёzofi i kafshёve shtёpiake dhe copёza tё qelizave tё vdekura, qimeve apo pendёve.

Planet mësimore

Nxitja për të mbajtur një higjenë të mirë dhe ndikimi i lagështisë

Aktivitete të sugjeruara në klasë dhe çështje për diskutim

(Dokument PFD | 1 MB)

Të dhëna e fakte

Ndotësit biologjikë dhe burimet e brendshme

Informacion bazë

(Dokument PFD | 1 MB)