Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Kontaktet

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore

Eva Csobod

Eksperte për Shëndetin dhe Mjedisin
ecsobod@rec.org

Anita Kocic
Menaxhere Projekti                           
akocic@rec.org

Shqipëri

Mihallaq Qirjo, Drejtor, REC Shqipëri
mqirjo@rec.org

Itali

Alessandra Burali                                        
Ministria e Mjedisit, Tokës dhe Detit; Departamenti për Zhvillimin e Qëndrueshëm, Dëmtimin Mjedisor, Bashkimin Evropian dhe Marrdhëniet Ndërkombëtare   
burali.alessandra@minambiente.it

Elisabetta Colaiacomo                                       
Ministria e Mjedisit, Tokës dhe Detit; Departamenti për Zhvillimin e Qëndrueshëm, Dëmtimin Mjedisor, Bashkimin Evropian dhe Marrdhëniet Ndërkombëtare
Colaiacomo.Elisabetta@minambiente.it

Francesca De Maio
Instituti Kombëtar për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Kërkimit (ISPRA), Përcaktuesit Mjedisorë të Njësisë së Shëndetit
francesca.demaio@isprambiente.it

Sandra Frateiacci
Shoqata për Astmën dhe Sëmundjet Alergjike në Rajonin e Lazio-s (Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche)                           
sandra.frateiacci@gmail.com

Luciana Sinisi
Instituti Kombëtar për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Kërkimit (ISPRA), Përcaktuesit Mjedisorë të Njësisë së Shëndetit
luciana.sinisi@isprambiente.it