Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Industria e gjelbër

Mëyrat e sotme të prodhimit industrial nuk janë të qëndrueshme. Sot për të mbrojtur planetin tonë, industria duhet të përmirësojë në mënyrë rrënjësore efiçencën e energjisë, të zvogëlojë konsumin e burimeve natyrore dhe të zvogëlojë shkarkimet e mbetjeve të ndryshme në mjedis.  

Planet mësimore

Industria e gjelbërt dhe cilësia e ajrit të mjediseve të jashtme

Aktivitete të sugjeruara në klasë dhe çështje për diskutim

(Dokument PDF | 525 KB)