Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Mjedisi brenda shkollës
Mjedisi i jashtëm në shkollë
Unë dhe klasa ime

Paketa e Ajrit
është burim informacioni rreth
cilësisë së ajrit në shkollë për nxënësit.
Ajo trajton burimet e ndotjes së ajrit
të brendshëm dhe të jashtëm si dhe
perceptimin rreth kushteve më të mira
të qëndrimit në klasë.