Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Ekspozimi ndaj kimikateve

Kimikatet mund të lëshohen në ajër në formë të gaztë prej të gjithë materialeve të ngurta apo produkteve të lëngta që përdoren për të ndërtuar, zbukuruar, mirëmbajtur, mobiluar, pastruar dhe higjenizuar mjediset e brendshme të banimit.

Planet mësimore

Të mësojmë të lexojmë etiketat

Aktivitete të sugjeruara në klasë dhe çështje për diskutim

(Dokument PDF | 2 MB)

Të dhëna e fakte

Ndotësit kimikë dhe burimet e brendshme

Informacion bazë

(Dokument PDF | 1 MB)