Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Ajrimi dhe efiçenca e energjisë

Ajri me cilësi të dobët shkaktohet nga sistemet e ajrimit dhe të ngrohjes që punojnë keq, ose kur shkollat nuk kanë fare sisteme të tilla. Megjithatë, ajri i rëndë në mjedise të mbyllura varet edhe nga mënyra jonë e sjelljes.

Planet mësimore

Ajrimi i klasës

Aktivitete të sugjeruara në klasë dhe çështje për diskutim

(Dokument PFD | 689 KB)