Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Mjedisi brenda shkollës

Cilësia e ajrit të brendshëm është një çështje shumë e rëndësishme veçanërisht për fëmijët. Për vetë veçoritë fiziologjike dhe sjelljen e kësaj grupmoshe, fëmijët janë mjaft të ndjeshëm ndaj ndotësve të mjedisit. Në këtë kapitull të Paketës së Ajrit trajtohen ndotësit biologjikë, ndotësit kimikë, sjellja dhe cilësia e ajrit të mjediseve të brendshme.